ΝΕΟΛΑΙΑ »  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

H NΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Από τον Οκτώβριο του 1984 έως και σήμερα απευθυνόμενοι εις τον κλήρον και τον λαόν ετοποθετήθημεν έναντι και αυτού του καθήκοντος, της εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δια τα παιδιά μας.

Θα είμεθα ανάξιοι της αποστολής μας, εγώ και οι συνεργάται μου ιερείς, αν αδιαφορούσαν εις την εκλπήρωσιν και αυτού του καθήκοντος, διότο γνωρίζουμε πολύ καλά, τι σημαίνει το παιδί δια την οικογένειαν, την κοινωνίαν, την Εκκλησίαν και τι επιβάλλει ο Θεός να κάνομεν δι΄αυτό.

Τα παιδιά μας είναι οι καλύτεροι θησαυροί για όλους, τα πολυτιμώτερα δώρα του Θεού εις τον άνθρωπον. Είναι η συνέχεια της δικής μας ζωής. Είναι η ίδια η ύπαρξίς μας. Πολύ ενδιαφέρον εξεδήλωσεν ο Θεός δια τα παιδιά, όταν έλεγε εις τους μαθητάς του: " Άφετε τα παιδία ελθείν προς με" και όταν ετόνιζε εις τους μεγαλυτέρους πως: "εάν μη στραφήτε και γίνετε ως τα παιδία ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών".

Αυτά τα παιδιά σήμερα διατρέχουν πολλούς κινδύνους. Κινδυνεύουν να παρασυρθούν εις την απιστίαν και τον υλισμόν, εις τον Ορθολογισμόν και τον μηδενισμόν. Κινδυνεύουν από τους κακούς φίλους, τις κακές συναναστροφές, τα κακά παραδείγματα των μεγαλυτέρων, από τα άσεμνα και τα αισχρά θεάματα. Να παρασυρθούν εις την χρήσιν των ναρκωτικών και την ελευθέραν σεξουαλικήν ζωήν με όλας τας καταστρεπτικάς επιπτώσεις.

Η Εκκλησία, που είναι η μεγάλη Μάννα, γιατί εγέννησεν τα Ελληνόπουλα από την αγίαν κοιλίαν της , που είναι η ιερά κολυμβήθρα του Μυστηρίου της Βαπτίσεως και θέλει όλα να γίνουν καλοί Χριστιανοί, να πιστεύουν εις τον Θεόν, να αγαπούν την Εκκλησίαν και να έχουν ανθρωπιά, δεν δύναται να παραμένει αδιάφορος μπροστά εις τόσους και τόσους κινδύνους.
Δια τούτον και δεν παύσαμεν να εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας προς την νεολαίαν, παρά το γεγονός ότι επί των ημερών μας ο θεσμός, ο άγιος και ιερός των Κατηχητικών Σχολείων διέρχεται κρίσιν, παρά το γεγονός ότι εις την Κεφαλληνίαν υπάρχει πρόβλημα εργατών του Ευαγγελίου, παρά το γεγονός ότι καμμία συμπαράστασις και συνδρομή δεν έχει η Τοπική Εκκλησία από την οικογένεια και το σχολείο, εφ' όσον τα πάντα επαφίενται εις την ελευθέραν βούλησιν του παιδιού, που ακόμη σε αυτήν την ηλικίαν δεν έχει διαμορφώσει την δική του προσωπικότητα και έχει την ανάγκη στηριγμάτων, βοηθών, συμβούλων, συμπαραστάσεως και προστασίας, εμείς δεν απογοητεύθημεν και δεν ελησμονήσαμεν τα καθήκοντά μας και τας υποχρεώσεις μας προς τα παιδιά.

Παρούσα είναι η Εκκλησία με την έναρξιν κάθε σχολικού έτους εις την τέλεσιν του Αγιασμού με τις θερμές ευχές προς τους Δασκάλους και μαθητάς δια το νέον σχολικόν έτος, υπέρ της υγείας των, της προστασίας των από τον Θεόν δια τον θείον φωτισμόν εις εκπλήρωσιν της αποστολής των.

Παρών και ο Ποιμενάρχης των δια να τους ευχηθεί και δια ζώσης φωνής ό,τι καλύτερον εις αυτόν τον σταθμόν της ζωής των. Να τους προτρέψει εις την επιμέλειαν και την μελέτην, εις την υποταγήν εις το θέλημα του Θεού, εις την υπακοήν εις τους γονείς και διδασκάλους των, εις απόκτησιν και κατάκτησιν του μεγάλου όπλου της ζωής, της πίστεως προς τον Θεόν, με το οποίο ο άνθρωπος περισσότερον αποτελεσματικά αντιμετωπίζει τας περιστάσεις της ζωής.
Παρούσα είναι η Εκκλησία εις όλας τας Εθνικάς Εορτάς μαζί με όλους τους Έλληνες και όλα τα Ελληνόπουλα δια να αναπέμψει δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεόν δι' όλα τα κατορθώματα των Ελλήνων εις το πέρασμα των αιώνων και να υπογραμμίσει την συμπαράστασιν του Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου εις όλους τους δίκαιους αγώνας του Έθνους, από τους οποίους ούτε μία στιγμή δεν έλειψεν η Εκκλησία.

Παρών είναι ο Ποιμενάρχης των δια να καμαρώση και ευλογήση ιδιαιτέρως τας ημέρας αυτάς την μαθητιώσαν νεολαίαν, να ευλογήσει αυτήν και μέσα εις τον χώρον της Εκκλησίας και εις τον χώρον των παρελάσεων και των άλλων εκδηλώσεων των ημερών αυτών και με ιδιαιτέρας εορταστικάς εγκυκλίους να επικοινωνήση με το παιδί μέσα εις το σχολείον του χωρίς διακρίσεις.

Παρούσα ακόμα η Εκκλησία και παρών ο Ποιμενάρχης των εις τον σημαντικόν σταθμόν της ζωής των αποφοίτων των Λυκείων της νήσου, των υποψηφίων εις τας Πανελλαδικάς εξετάσεις κάθε χρόνον. Με την τέλεσιν Θείας Λειτουργίας δι' αυτούς εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Ευαγγελιστρίας Αργοστολίου, σε μια επικοινωνία των παιδιών με το Θεόν δια να λάβουν την θείαν χάριν που πάντοτε φωτίζει, ενισχύει και ενδυναμώνει τας δυνάμεις του ανθρώπου. Με την δεξίωσιν που στη συνέχεια γίνεται εις το Μητροπολιτικόν κτίριον μας δίδεται η ευκαιρία να συγχαρώμεν τους αποφοίτους των Λυκείων και να ευχηθώμεν την επιτυχίαν των εις τας εξετάσεις των, προσφέροντάς τους από ένα αναμνηστικόν δώρον.
Και αργότερα όσοι από αυτούς θα επιτύχουν προσκαλούνται κατά το Δεκέμβριον μήνα, ως φοιτηταί πλέον, εις το Μητροπολιτικόν Μέγαρον, εις μίαν απλήν δεξίωσιν, όπου δέχονται τα συγχαρητήρια του ποιμενάρχου των και εις την συνέχειαν μεταβαίνουν εις την Μονήν του Αγίου Γερασίμου δια να δοξολογήσουν τον Θεόν και ευχαριστήσουν τον Άγιον προστάτην των, που τους εχάρισεν το μεγάλο αυτό δώρο της επιτυχίας των, που ήταν ασφαλώς και κατόρθωμα των δικών των αγώνων και προσπαθειών.

Και οι νέοι μας αναγνωρίζουν αυτήν την συμπαράστασιν της Εκκλησίας. Ένας πλήρης φάκελος με επιστολάς των, που επευθύνονται εις τον Ποιμενάρχην των. Επιστολάς τόσον συγκινητικάς, είναι βασικόν αποδεικτικόν στοιχείον αυτής της αναγνωρίσεως.

© Copyright imk.gr 2017 - e-mail: :info@imk.gr