ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ »  ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

Η νήσος της Κεφαλληνίας έχει την εξαιρετικήν ευλογίαν να δεχθεί τον λόγον, το κήρυγμα, την διδαχή του Μεγάλου Διδάχου του Γένους Αγίου Κοσμά.

Εγεννήθη το έτος 1714 εις το Μεγάλο Δέντρο Αιτωλοακαρνανίας δια τούτο είναι γνωστός με το όνομα Αιτωλός.

Από νεαράς ηλικίας επορεύθη εις το προπύργιον του μοναχισμού, εις το 'Αγιον Όρος όπου εμορφώθη εις την Εκκλησιαστικήν Αθωνιάδα Σχολήν με Σχολάρχην τον Ευγένιον Βούλγαρη και εν συνεχεία εκάρη μοναχός και εγκαταβίωσε εις την Ιεράν Μονήν Φιλοθέου.

Εις την ηλικίαν 45 ετών λαβών ευλογίαν από τον πατριάρχην Σωφρόνιον ήρχισε το τεράστιον Ιεραποστολικόν Του έργον διασχίσας ολόκληρον σχεδόν τον Σκλαβωμένον Ελληνικόν χώρον, ευαγγελιζόμενος αυτό που εστερούντο οι ραγιάδες, Χριστόν και Ελλάδα.

Η συμβολή Του εις την Εκκλησία, την Πατρίδα, την Εθνεγερσίαν, την Παιδείαν, την Κοινωνικήν συνοχή, είναι πολυσήμαντος και ανεκτίμητος.

Ηξιώθη μαρτυρικού θανάτου εις το χωρίον Κολικόντασι Βορείου Ηπείρου παρά τον 'Αψον Ποταμόν την 29ην Αυγούστου 1779.

Η Εκκλησία μας δια το τεράστιον αυτό έργον του, τον ονόμασε Ισαπόστολον και ο Οικουμενικός Θρόνος, δια της Επινεμήσεως ΙΔ' την 20ην Απριλίου 1961 τον κατέταξεν εις την χορείαν των Αγίων.

Εις την νήσον μας ήρθε το έτος 1765 και την διέδραμεν σχεδόν ολόκληρον. Υπήρξε τόσον καθοριστική και λυσιτελής η παρουσία Του ώστε όταν απέπλευσε δια Ζάκυνθον τον ακολούθησαν δέκα καΐκια γεμάτα από ευλαβείς Κεφαλλήνας και επειδή "το αρχοντολόι" της Ζακύνθου, κατεστημένο της εποχής, τον απέπεμψε, επέστρεψε εις την φιλόξενον και τιμήσασα Αυτόν Κεφαλληνία.

Μέχρι των ημερών μας διασώζονται τοποθεσίαι και μάλιστα εις ορισμένα χωρία Φαρακλάτα, Πεσσάδα, ΄Ασσος, τεθησαύρινται οι Σταυροί των κηρυγμάτων Του καθώς επίσης διατηρούνται από προφορική, από γεννεά εις γεννεά παράδοσιν, προφητείες, λόγοι, ρήματά του.
Είχε την συνήθεια εις τον τόπο όπου εκήρυσσε να στήνη το σκήπτρον του Χριστού, την Σημαία της Εκκλησίας μας, τον Τίμιον του Κυρίου μας Σταυρόν και υπό την σκιάν του ομιλούσε εις τους σκλαβωμένους Χριστιανούς νουθετών, παρηγορών, διδάσκων, εμπνέων αυτούς.
Εις τήν πόλιν  του Αργοστολίου υπάρχει η πηγή της Σισσιωτίσσης καθώς και εις το χωρίον Τζαννάτα, η βρύση του Αγίου Κοσμά.
Εις την 'Ασσον υπάρχει ο Σταυρός του κηρύγματός Του και μάλιστα το ελεόδεντρον υπό τη σκιάν του οποίου εκήρυξε.

Κατ' έτος τελείται πανήγυρις χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και λιτανεία μέχρι τον τόπο του κηρύγματος.
Εδώ διασώζονται και γραπτές προφητείες Του: "Θά 'ρθουν οι κόκκινοι σκούφοι κι ύστερα οι 'Αγγλοι επί 54 χρόνια και κατόπιν θα γίνει Ρωμαιϊκό". Κόκκινοι σκούφοι ονομάζονται οι Γάλλοι στρατιώται ως εκ του χρώματος των καλυμμάτων της κεφαλής κατά τους ναπολεόντειους χρόνους. Διότι μετά τους Ενετούς εις την Επτάνησον εγκατεστάθησαν οι άλλοι και μετά την αναχώρησην αυτών ήλθον οι 'Αγγλοι, των οποίων η παραμονή διήρκεσε 54 έτη, δηλαδή όσα ακριβώς προεφήτευσεν ο 'Αγιος.

Επίσης διερχόμενος προ μιας νεοκτίστου οικίας εις τη ΄Ασσον είπεν: "φτιάχνετε σπίτια τορνευτά και δεν πρόκειται να κατοικήσετε σ' αυτά" και πράγματι μετ' ολίγον όλοι οι ιδιοκτήται απέθανον εκτός μιας μοναχής.
Εις την ΄Ασσον, έναν αιώνα πριν, ανεφέρθη αναλυτικώς εις τας μεγάλας εφευρέσεις της εποχής μας. "Θά 'ρθη καιρός που θα ζωσθή ο τόπος με μία κλωστή". Η κλωστή που θα ζώση όλον τον κόσμον είναι τα καλώδια των τηλεγραφείων.
"Θά 'ρθη καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν νά είναι σε πλαγινά δωμάτια π.χ. από την Πόλι στην Ρωσία". Με τις συσκεύες της τηλεπικοινωνίας η φωνή ακούγεται εξ' αποστάσεως χιλιάδων χιλιομέτρων, σαν σε διπλανά δωμάτια.
Θαυμάζει κανείς, τι χάρη έδωσε ο Θεός εις έναν χοϊκόν άνθρωπον να προβλέπη και να προφητεύη εις τόσον μελλοντικόν χρόνον και με τόσην λεπτομέρειαν, πράγμα που αποδεικνύει την καθαρότητα και αγιότητα του ανδρός ώστε να καταστή δοχείον του Παναγίου Πνεύματος και να λάβη την Χάριν της Προφητείας.
Συναντήσας εις την Παλλικήν τον απλούν Ιερομόναχον Γεράσιμον Κλαδά, τον προσεφώνησε Αρχιεπίσκοπον και πράγματι μετ' ολίγον ο Κλαδάς ανήλθε εις τον Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον Κεφαλληνίας.

Εις τον Συναδελφικόν Ιερόν Ναόν Ευαγγελιστρίας Φαρακλάτων εις την ειδικήν κρύπτην φυλάσσεται ο Σταυρός του Αγίου Κοσμά.
Εις το χωρίον Πεσσάδα Λειβαθούς διατηρείται με ευλάβεια "το κουβούκλιον" και ο Σταυρός του Μεγάλου Ιεροκήρυκος.
Εις την Ιεράν Μονήν Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων Σάμης έχει ανεγερθεί, φροντίδει του Ηγουμένου Αρχ. Χρυσοστόμου Αλεξάτου ναϊδριον προς τιμήν Του, ακριβώς δίπλα εις τον βράχον και τον Σταυρό όπου εκήρυξε.
Εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Ανδρέου και το Εκκλησιαστικόν Μουσείον της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου ίδρυσε και λειτουργεί ο Ποιμενάρχης μας κ.κ. Σπυρίδων, φυλάσσονται δύο επιστολές ιδιόγραφες του Αγίου, "αι οποίαι διατηρούντο επί αιώνας εντός του Αρτοφορίου επί της Αγίας Τραπέζης της Ιεράς Μονής", δια των οποίων ζητεί άδεια από τις αρχές δια να ομιλήση δια το κήρυγμα Του.

Παρά πολλά δηλαδή διαμάντια της τρισευλογημένης πορείας Του καταστολίζουν το διαμάντι του Ιονίου, την αγιοβάδιστο νήσον της Κεφαλληνίας.

© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr