ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ »  ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Ως προς τους Τοπικούς Αγίους σημειώνουμε την παρουσίαν εις την νήσον:

Tου ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου, φυλασσόμενον εις την ομώνυμον Ιεράν Μονήν Αυτού εις τα Ομαλά Κεφαλληνίας, άφθαρτον, αναλλοίωτον και ευωδιάζον, από τετρακοσίων ετών, άνευ ουδεμίας ανθρωπίνης παρεμβάσεως.

Του εκ Κεφαλληνίας καταγομένου Ανθίμου του Κουρούκλη, Πολιούχου Αστυπαλαίας και Παναγή Μπασιά.

Οι 'Αγιοι Μάρτυρες Γρηγόριος, Θεόδωρος και Λέων, οι εν τη Σάμη Φανέντες και πρώτος όλων των ανωτέρω ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος, ο και ιδρυτής της Τοπικής Εκκλησίας της Κεφαλληνίας κατά την νέαν επιστημονικήν θεωρίαν της Ταυτίσεως της νήσου της Κεφαλληνίας και όχι της νήσου Μάλτας, όταν Απόστολος Παύλος δέσμιος μετεφέρετο από την Παλαιστίνην εις την Ρώμην δια να δικαστεί υπό των Ρωμαίων.
Περισσότερα περί του ενδιαφέροντος τούτου θέματος μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική σελίδα επιμελουμένης υπό του Πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Μεταλληνού, Ομότιμου Καθηγητού του Παν/μίου Αθηνών, του και υποστηρικτού της θεωρίας αυτής, η πατρότητα της οποίας ανήκει εις τον Γερμανόν κ. Warnecke .

Από την νήσον της Κεφαλληνίας και από ορισμένα διαμερίσματα αυτής επέρασε και εκήρυξε ο 'Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ένας εκ των Σταυρών Αυτού ευρίσκεται εντοιχισμένος εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελιστρίας Φαρακλάτων. Και άλλοι Σταυροί φυλλάσονται εις την Ι.Μ. Αγριλίων Σάμης και Άσσου.

Εις το σημείον αυτό, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμεν ότι εις τον Ιερόν Ναόν Υπεραγίας Θεοτόκου Ντομάτων Κεφαλληνίας, φυλάσσεται το πρόχειρον φέρετρον του Ιερομάρτυρος και Εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε' , Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που κατεσκευάσθη από τον πλοίαρχον Νικόλαον Σκλάβον, Κεφαλλονίτην, όταν ανέσυρε εκ του Βοσπόρου το σεπτόν Αυτού Σκήνωμα.

© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr