ΙΜΚ »  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΤην σημασίαν και αξίαν του γραπτού λόγου του Θεού όλοι μας γνωρίζομεν και το ενδιαφέρον μικρων και μεγάλων δια το βιβλίο είναι μεγάλο, διότι τόσον ο προφορικός, όσο και ο γραπτός λόγος είναι "τομώτερος υπέρ δίστομον μάχαιραν" και πολλοί των ανθρώπων εγνώρισαν τον Χριστόν και την διδασκαλίαν του και επίστευσαν εις Αυτόν, από την ανάγνωσιν ενός και μόνον βιβλίου.

Ενώπιον αυτής της πραγματικότητος επιδιώξαμε και επιτύχαμε την ίδρυσιν και λειτουργίαν σύγχρονου βιβλιοπωλείου εις το κέντρον της πόλεως και την δωρεάν στέγασιν αυτού εις ιδιόκτητον κτίριον του Ιερατικού Ταμείου, εις το οποίον ανήκουν όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως και που ανηγέρθη επί ιδιοκτήτου οικοπέδου κληρονομίας Ολυμπίδη και τα εγκαίνια της λειτουργίας αυτού έγιναν από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα την 15ην Ιουλίου 1997.

Από την μέχρι τούδε λειτουργίαν αυτού, υπό την δ/νσιν του Αρχιμ.
Φωτίου Γαβριελάτου π.Θ. - Ιεροκήρυκος, τα αποτελέσματα δια την Τοπικήν Εκκλησίαν είναι ικανοποιητικά, εφόσον πολλοί των Χριστιανών πάσης τάξεως και ηλικίας και κυρίως άνθρωποι της επιστήμης και των γραμμάτων επισκέπτονται αυτό και προμηθεύονται βιβλία θρησκευτικού, λειτουργικού, ποιμαντικού, αγιολογικού, θεολογικού, ερμηνευτικού, παιδαγωγικού, ασκητικού, νεανικού, αντιαιρετικού και λογοτεχνικού περιεχομένου.

Σημαντικόν και αυτό έργον της Τοπικής Εκκλησίας και μεγάλης σημασίας η προσφορά αυτού προς τους Χριστιανούς της νήσου και τους επισκέπτας αυτής κατά την περίοδον του θέρους και δεν έχομεν παρά να παρακαλέσωμεν και να συστήσωμεν, ιδιαιτέρως εις τους Κεφαλλήνας της διασποράς, επισκεπτόμενοι την γενέτειράν των να επισκέπτονται και το βιβλιοπωλείον μας.

Η διεύθυνσίς του είναι εις το κτίριον της ΔΟΥ επί της οδού Σωτήρος εις το Αργοστόλι.

Και διά το έργον αυτό έχωμεν την πληροφορίαν της συνειδήσεώς μας ότι καλόν έργον εποιήσαμεν δια τον τόπον αυτόν και τους κατοίκους του, από της θέσεως του Ποιμενάρχου αυτών.

© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr