ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟ (4-8-2003)

Με πρωτοβουλία του π. Γεωργίου Μεταλληνού και του κ. Warnecken, εν συννενοήσει και με τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ. Σπυρίδωνα, επεσκέφθησαν και παρέμειναν επί ολίγας ημέρας εις την νήσον μας, ο καθηγητής Brunker με δύο Υφηγητάς του και είκοσι πέντε φοιτητάς του Πανεπιστημίου Marbourg της Γερμανίας, προκειμένου να διεξαγάγουν έρευνες με άδεια του ελληνικού κράτους στα παράλια της νήσου, από Αργοστολίου μέχρι Πεσσάδος και διά την μελέτην και έρευνα του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου (59 μ.Χ.), θέμα το οποίον από δωδεκαετίας απασχολεί την τοπικήν Εκκλησίαν.

Έτυχον ιδιαιτέρας φιλοξενίας και επεσκέφθησαν τον κ. Νομάρχην, παρουσία και του Δημάρχου Αργοστολίου και επικολούθησε ενημερωτική και εν συνεχεία παρετέθη γεύμα εις το Ξενοδοχείον "Mediteranee".

Επ' ευκαιρία, ηθέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι η υπόθεσις αυτή, μετά και από τα τρία Συνέδρια τα οποία εγένοντο εις την Κεφαλληνίαν (1993,1996,1999), ευρίσκεται εις καλόν δρόμον, διότι η επίσημος Εκκλησία, διά της Ιεράς Συνόδου αυτής, ήδη συμπεριλαμβάνει την νήσον της Κεφαλληνίας εις τας λεγομένας Αποστολικάς Εκκλησίας.

Ούτω, εις την απόφασιν της Ιεράς Συνόδου να επισκεφθή τας Μητροπόλεις, τας ιδρυθείσας υπό του Αποστόλου Παύλου κατά το παρελθόν έτος, συμπεριελήφθη και η νήσος μας.

Εις τον εκδιδόμενον Τιμητικόν Τόμον δια τον Απόστολον Παύλον και επ' ευκαιρία της ελληνικής Προεδρίας της Hνωμένης Ευρώπης, εις τον οποίον εκλήθησαν να καταχωρήσουν σχετικόν άρθρον οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται των οποίων η Εκκλησία ιδρύθη υπό του Αποστόλου Παύλου, συμπεριελήφθη και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Σπυρίδων.

Εις σχετικόν πρόγραμμα της Hνωμένης Ευρώπης διά την χρηματοδότησιν του βήματος του Αποστόλου Παύλου, όπως επιγράφεται το πρόγραμμα αυτό συμπεριελήφθη η χρηματοδότησις της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.

Ευχάριστον γεγονός είναι ότι εις το εξωτερικόν εις τα νέα εκδιδόμενα περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες, εις τό λήμμα "Κεφαλληνία", αναγράφεται η νήσος Μελίτη των Πράξεων των Αποστόλων και όχι η Μάλτα, ως εγένετο μέχρι πρότινος.

Απομένει η σύγλισις του τετάρτου και τελευταίου Διεθνούς Συνεδρίου εν Κεφαλληνία, εντός των δύο προσεχών ετών, οπότε η θεολογική επιστήμη και η επίσημος Εκκλησία της Ορθοδοξίας, δηλαδή το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος θα κληθούν να τοποθετηθούν οριστικά.

Πάντως το επιστημονικόν συμπέρασμα επί της υποθέσεώς μας σήμερον είναι: " Μάλτα όχι, Κεφαλληνία μάλλον ναι ". Την λέξιν " μάλλον " επιδιώκουμε να απαλείψουμε επιστημονικώς και να διατυπωθή το συμπέρασμα ξεκάθαρα υπέρ της νήσου μας : " Μάλτα όχι, Κεφαλληνία ναι ".

Και ούτω θα φθάσωμεν εις το ευτυχές τέλος μιας προσπαθείας δώδεκα περίπου ετών, με το τιμητικόν συμπέρασμα ότι και οι Κεφαλλήνες εδιδάχθησαν τον χριστιανισμόν από τον Απόστολον Παύλον από το έτος 58 μ. Χ., ότε εις την νήσον μας εναυάγησε, μεταφερόμενος δέσμιος από την Παλαιστίνην εις την Ρώμην δια να δικασθή.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr