ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΝ ΤΗΣ κ.κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (3-6-2003)

Με την συμπλήρωσιν του 19ου έτους διακονίας εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κεφαλληνίας του Ποιμενάρχου αυτής κ. Σπυρίδωνος, ο Κλήρος και αι μοναχαί ετίμησαν αυτόν εις κοινήν ευχαριστιακήν σύναξιν εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Ανδρέου Περατάτων.

Ετελέσθη η Θεία Λειτουργία, ωμίλησε εις το τέλος ο Σεβασμιώτατος εκφράζοντας με συγκίνησιν ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Πανάγαθον Θεόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον και τον Προστάτην της νήσου μας ’γιον Γεράσιμον διά τας προς αυτόν ευλογίας των, ούτως ώστε απρόσκοπτα να επιτελέση τα καθήκοντά του καθ΄ όλην την διάρκειαν των ετών αυτών, εξέφρασε επίσης και τας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην αυτού προς τον κλήρον και τας μοναχάς διά τον άριστον κατά πάντα τρόπον της συνεργασίας αυτών μετ' αυτού εμπεδοθείσης της ομονοίας εν τω συνδέσμω της αγάπης.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν οι πάντες επισκέφθησαν το Εκκλησιαστικόν Μουσείον, εις το οποίον εξενάγησε αυτούς ο Διευθυντής αυτού κ. Κωνσταντίνος Στάβερης και εν συνεχεία επισκέφθησαν τον εντός της μονής ανεγερθέντα διώροφο ξενώνα δυνάμεως 100 κλινών, ο οποίος θα διατεθή διά την φιλοξενίαν προσκυνητών και άλλων φιλοξενουμένων.

Εις την νέαν τραπεζαρίαν του νέου κτιρίου παρετέθη γεύμα κατά το οποίον ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς απευθυνόμενος προς τον Σεβασμιώτατον, τους κληρικούς και τας μοναχάς είπε τα εξής:

"Σεβασμιώτατε μοι Γέροντα,Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας
Αδελφοί Συμπρεσβύτεροι,
Ευλαβέστατοι Διάκονοι
Οσιώταται Μοναχαί

" Τίμα μεν Θεόν, ως αίτιον των όλων και Κύριον, επίσκοπον δε ως Αρχιερέα, Θεού εικόνα φορούντα. Ο τιμών επίσκοπον υπό Θεού τιμηθήσεται. Αρχιερωσύνη γαρ εστί το πάντων αγαθών αναβεβηκός εν ανθρώποις ".

Αυτά τονίζει διά τον επίσκοπον η μεγάλη εκείνη μορφή της Εκκλησίας ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος Επίσκοπος Αντιοχείας, ο οποίος με τέτοια αφοσοίωσι υπηρέτησε το ποίμνιό του, ώστε επανελάμβανε διαρκώς ως ο Παύλος, " ο εμός έρως εσταύρωται " και " σίτος ειμί του Θεού και υπό οδόντων θηρίων αλήθομαι ίνα καθαρός άρτος ενώπιον του Θεού ευρεθώ ".

Και έφθασε, μετά από ανεκτίμητον προσφοράν εις το ποίμνιόν του και μαρτυρικήν πορείαν εις το αμφιθέατρον της Ρώμης, όπου έγινε βορά των αγρίων θηρίων.

Σήμερον η Ιερά μητρόπολίς μας εορτάζει την συμπλήρωσιν δεκαεννέα ετών πολυκάρπου, καλικάρπου, πολυσχιδούς και πολυσημάντου ευκλεούς Ποιμαντορίας του εις τόπον και τύπον Χριστού κειμένου, επινεύσει του Παρακλήτου και Τελεταρχικού Πνεύματος διά εκλογής της σεπτής Ιεραρχίας της 1ης Μαϊου 1984, του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Σπυρίδωνος.

Διά να αποτιμήση το μεγαλεπήβολο και δημιουργικό όντως θαυμαστό επιτελεσθέν έργο του, πρέπει να ανατρέξη εις την 3ην Ιουνίου 1984.

Τοποτηρητής Σεβασμιώτατος Ηλείας κ. Γερμανός, συνοδεύοντες Αρχιερείς, ο Πειραιώς Καλλίνικος, ο Γρεβενών Σέργιος και ο αείμνηστος Ρόδου Σπυρίδων.

’φιξις εις τον Πόρον, μετά την ενθρόνησιν εις το Αργοστόλιον, υποδοχή εις τον ’γιον. Οι Πειραιώτες εν αλλαλαγμώ αγάπης επευφημούν τον νέον Ιεράρχην. Εγνώριζον την οικογένειάν του, τους ευλαβείς γονείς του τον Στέφανον και την Αγγελικήν Καλαφατάκη, οι οποίοι εφρόντισαν να οπλίσουν την πολύτεκνον οικογένειάν των (πέντε παιδιά) με όπλα πνευματικά και μάλιστα εις τα δύσκολα και βασανιστικά χρόνια της κατοχής. Τους εδίδαξαν, τι σημαίνει εργατικότης, θυσία, ανθρωπιά, συνέπεια, καθήκον, φιλότιμο, ιδανικά, δηλαδή το στερητικόν σύνδρομον της εποχής μας.

Τον εγνώρισαν μαθητήν, στρατιώτην, φοιτητήν εις την αυλήν της Βελισσαρίου, συνέχαιρον με την πρόοδόν του, εγονάτισαν εις την χειροτονίαν του εις Διάκονον, τον εκαμάρωσαν Πρεσβύτερον, τον επευφήμησαν βοηθόν Επίσκοπον Νεοχωρίου εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.

Η ηγουμένη της Ιεράς Μονής βλοσυρή και προβληματισμένη. Διατί εσείς δεν συνεορτάζετε; την ερωτούν. Και απαντά: " εσείς τον γνωρίζετε και χαίρεσθε, εμείς περιμένουμε να τον γνωρίσουμε, να τον κρίνομεν και μετά θα τον χειροκροτήσομεν ". Και συνεπλήρωσε με την σοφία της μοναχικής ζωής 70 ετών εγκλείστου σχεδόν μοναχής " αρχή άνδρα δείκνυσι ".

Και σήμερον η Κεφαλληνία λαμπρά λαμπρώς εορτάζει τον άνδρα ο οποίος 19 έτη τώρα εν μέσω ημών λαμπρύνει και κλεϊζει διά της Ποιμαντορίας του, τον Ιστορικόν Αρχιεπισκοπικόν θρόνον της Κεφαλληνίας.

Διά να αντιληφθεί κανείς το θαύμα της ανασυγκροτήσεως πρέπει να ανατρέξη και πάλιν εις την εποχήν εκείνην.

Η Εκκλησία μετά από οκταετή αποίμαντον ταλαιπωρίαν διηρημένη και καταπληγωμένη. Αλλά " ο Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών τον ποιμένα των Προβάτων τον μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου " εξαπέστειλεν τον ειρηνοποιόν ο οποίος και ανέλαβε να άρη τον βαρύτατον αυτόν σταυρόν, να ενώση τα διεστώτα, να επουλώση πληγάς δυστάτους, να οδηγήση εις πνευματικόν πανδοχείον, να απαλύνη πόνους, να μετατρέψη το μίσος εις αγάπη, να ευθύνη πύλας μετανοίας διά το άδικον.

Το επίτευγμα της γαλήνης και της ειρήνης είναι το λαμπρότερον πετράδι της Αρχιερατικής του μίτρας. Αλλά και τόσα άλλα πετράδια ακτινοβολούν την Αρχιερατική μεγαλωσύνη, των κόπων 19 ετών.

Ο Επίσκοπος ήτο, είναι και θα παραμείνη ο ηγούμενος της Ευχαριστίας. " Το έργον του επισκόπου " τονίζει σύγχρονος, διακεκριμένος Θεολόγος " ήτο εξ' αρχής λειτουργικόν συνιστάμενον εις την προσφοράν της Θείας Ευχαριστίας ".

Ο Σεβασμιώτατος με γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα υπεγράμμιζε την πεποίθησίν του ότι, η Εκκλησία είναι πρωτίστως η ταμειούχος της χάριτος, η κιβωτός της σωτηρίας και βάσις και εδραίωμα και πηγή αγιάσματος αυτής αποτελεί το φρικτόν θυσιαστήριον.

Πρώτον λοιπόν μέλλημά του και καθημερινή προσευχητική αγωνία του η εύρεσις υπηρετών του θυσιαστηρίου υποψηφίων Κληρικών.

Δι΄ αυτόν τον σημαντικότατον τομέα της λειτουργικής ζωής εχειροτόνησε 34 νέους Ιερείς οικονόμους των μυστηρίων του Θεού διά να τελείται εις όσον το δυνατόν περισσοτέρους Ιερούς Ναούς το μυστήριον της ζωής και να μεταδίδεται Σώμα και Αίμα Χριστού εις τους πιστούς ώστε ο πεπερασμένος χοϊκός άνθρωπος να ανάγεται εις αθάνατον οντότητα.

Πώς να περιγράψω τον πολύεδρο αδάμαντα της Ιστορικής θεμελιώδους υποδομής όλων των νεότευκτων κτιρίων, τα οποία καταστολίζουν τα προαύλια και των εννέα Ιερών Μονών και εγγυώνται ένα λαμπρό μέλλον δια την Τοπικήν Εκκλησία;

Διά να περιοριστώ εις την Ιεράν Μονήν του Πρωτοκλήτου Αποστόλου, η οποία μας φιλοξενεί είναι νωπές οι συγκινήσεις από την Πασχάλιον ημέραν των εγκαινείων του νέου Εκκλησιαστικού Μουσείου, Κιβωτού συγκεντρώσεως, διαφυλάξεως του καλλιτεχνικού πολιτιστικού θησαυρού των κειμηλίων και η Εκκλησιαστική μαρτυρία δια τον τοπικό τουρισμό.

Ο αποπερατωθείς νέος ξενώνας 100 κλινών, η ευρύχωρος τραπεζαρία και ο ευπρεπισμός του περιβάλλοντος χώρου έδωσαν νέα αίγλη και εις αυτήν την Ιεράν Μονήν.

Η λειτουργία Εκκλησιαστικού Βιβλιοπωλείου, η λειτουργία Ραδιοφωνικού Σταθμού, η λειτουργία Ιστοσελίδος εις το Διαδύκτιον, μεταφέρουν το αναγκαίον πάντα σύγχρονον μήνυμα του Ευαγγελίου με όλα τα σύγχρονα μέσα. Ο εκσυγχρονισμός και εξοπλισμός του Μητροπολιτικού Γραφείου και η στελέχωσις με ευέλπιδες νέους φέρουν την τετιμημένην υπογραφήν Σας Σεβασμιώτατε.

Σταθμοί πνευματικού αναβαπτισμού των χριστιανών της μέχρι σήμερον Ποιμαντορίας, αι τελεταί ανακηρύξεως της Αγιότητος του όντος ταπεινού διό και προορατικού λευίτου του Οσίου πατρός Παναγή Μπασιά εις το Ληξούριον 1.6.1987, τα μεγαλοπρεπή εγκαίνεια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου μας 19.7.1992, τα τρία συμπόσια 1993, 1996 και 1999 το οποίον ετίμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλος της εξαιρετικής ευλογίας ταυτίσεως της νήσου Μελίτης των Πράξεων με την νήσον μας και της Ιστορικής συνδέσεως του Αποστόλου των Εθνών Φωτιστού των Ελλήνων και των Κεφαλλήνων, η επίσκεψις του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας και η πρόσφατος μεταφορά των Τιμίων Δώρων από το Αγιώνυμον όρος απετέλεσε το λαμπρότερον δώρον των εορτών των Χριστουγέννων.

Είμαι βέβαιος ότι ο Ιστορικός θα σταθή με πολλήν θαυμασμόν εις το ακούραστο, αδιάλειπτο, λειτουργικό και δόκιμο κηρυκτικόν παρόν όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει Πανήγυρις, Εσπερινός, Παράκλησις, Λιτανεία που να μην έχει λαμπρυνθή με την Αρχιερατικήν πολύωρη χοροστασία του Ποιμενάρχου μας;

Ως δημόσιος άνδρας και δη Αρχιερεύς, '' πόλις επάνω όρους κειμένη '' ο πνευματικός μας πατέρας, όντως φιλόθεος, φιλάγιος, φιλότιμος, ακούραστος, φίλεργος, θερμός, ειλικρινής, ευθύς, προσηνής λιτός, σεμνός και απλούς εις τους τρόπους, με κρυσταλλίνη ανεπίληπτη προσεκτική ζωή, σεμνός, προσηνής, με μοναδική συγνωμικότητα και καλοσύνη προς πάντας, πάντας ευλογών, πάντας παροτρύνων, πάντας ενθαρύνων, κλαίων μετά κλαιόντων και χαίρων μετα χαιρόντων, ου δίδει ύπνον τοις οφθαλμοίς του, ουδέ τοις βλεφάροις του νυσταγμόν, έως ου εύροι ανάπαυσιν και ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου, εκάστη ψυχή του εμπιστευθέντος ποιμνίου του.

Ο Ποιμενάρχης μας όχι παραχειμάζων ή παρεπιδημών αλλά με υποδειγματική σταθερότητα παραμένων όντως επί - σκοπών πλησίον της λαχούσης Θεόθεν Μητροπόλεώς του.

’ξιον και δίκαιον τα παιδιά να αγαπούν τον πατέρα, πνευματική επιταγή οι πιστοί να σέβωνται την Εκκλησία, διότι όπου ο Επίσκοπος εκεί και η Εκκλησία και αξίωμα ανθρωπιάς και πολιτισμού οι ευεργετηθέντες να ευγνωμονούν τον ευεργέτην και ως τέκνα λοιπόν και ως πιστοί και ως ευεργετηθέντες μετά από 19 έτη έχομεν την υποχρέωσιν να διατρανώσωμεν ομολογούμεν την χάριν και διακηρύσσομεν τα πάσης φύσεως επιτεύγματα ου κρύπτομεν το δώρον του Παναγάθου Θεού δια της εκλογής Σας Πανιερώτατε.

Ακούγεται μυστικώς, εκκωφαντικώς η Αποστολική διαβεβαίωσις του Υιού της βροντής προς τον ’γγελον της εν Εφέσου Εκκλησίας '' οίδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου ''.

Προσθέτει λοιπόν ο σος λαός της κατά Κεφαλλήνων Εκκλησίας ευχάς και προσευχάς, πολλά και όσα πλείστα τα έτη Σας Σεβασμιώτατε προς ολοκλήρωσιν της αγλαοκάρπου Ποιμαντορίας και απόλαυσιν και ευφροσύνην των καρπών των πολυκάρπων αγώνων και της νομίμου αγωνίας τόσων ετών.

Κύκλω της Τραπέζης σου ευφράνθητι καθορών τα θαυμαστά σου έργα και ως στελέχη βλέπων τα έκγονά σου, χαίρε ευφραίνου προσάγων ταύτα τω Χριστώ Ποιμενάρχα ".

Μετά τον Πρωτοσύγκελλον, ένας εκ των λαϊκών, ο Επίτροπος κ. Ιωάννης Αντωννέλος, προσεφώνησε τον Ποιμενάρχης μας με τα εξής λόγια :

" Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, επί τη συμπληρώσει 19 ετών επιτυχούς και θεοπρεπούς Ποιμαντορίας Σας στην νήσον μας εκ μέρους των ενοριτών του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου διερμηνεύων και τα ευλαβή αισθήματα των παρισταμένων πνευματικών τέκνων Σας, ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας να τα εκατοστήσετε και ο Πανάγαθος Τριαδικός Θεός να Σας χαρίζη υγεία, ευρωστία και την κατά Χριστόν διαλάμπουσα πνευματικότητα.

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα επιθυμώ να Σας διαβεβαιώσω ότι, με την καλοσύνην Σας, τη ευσέβειαν και την άπειρον αγάπην προς το ποίμνιόν Σας, ριζώσατε επαξίως στις καρδιές του Χριστεπωνύμου Λαού της Μητροπόλεώς μας.

Γι' αυτό και Σας αγαπάμε ειλικρινά και προσευχόμεθα ο 'Αγιος Θεός, διά της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, να Σας διακρατή και να Σας δυναμώνη για να Σας έχουμε όλο και περισσότερο χρόνο κοντά μας.

Σεβασμιώτατε να τα χιλιάσετε ".© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr