ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΡΧΟΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (13 - 18 Δεκεμβρίου 2002)

Η Τοπική Εκκλησία της Κεφαλληνίας, ολίγας ημέρας προ της εορτής της γεννήσεως του Χριστού, είχε μία ιδιαιτέρα ευλογία του Θεού, την παρουσίαν από το Άγιον Όρος των Τιμίων Δώρων που προσέφεραν οι τρεις Μάγοι εις την Φάτνην της γεννήσεως του Χριστού, ερχόμενοι εξ' Ανατολών και καθοδηγούμενοι από το φωτεινό αστέρι που είδαν εις τον ουρανόν, φθάσαντες δε εν Βηθλεέμ, προσεκύνησαν Αυτόν και προσέφεραν τα Δώρα των, Χρυσόν και Λίβανον και Σμύρναν, τα οποία από αιώνων φυλάσσονται εις την Ιεράν Μονήν του Αγίου Παύλου εις Άγιον Όρος.
Διά την πραγμάτωσιν αυτής της ευλογίας, απεστείλαμεν το πρώτον την κάτωθι επιστολήν προς τον Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου κ. Παρθένιον, καταγόμενον εκ του χωρίου Χαυδάτων Παλλικής Κεφαλληνίας:

''Σεβαστέ μοι και αγαπητέ μοι π. Παρθένιε,
Μετά χαράς επικοινωνώ μαζί Σας από την ωραία γενέτειρά Σας, την νήσον Κεφαλληνίαν.
Εσχάτως απεδέχθην πρότασιν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αργοστολίου, να ενεργήσω τα δέοντα διά την μεταφοράν των Τιμίων Δώρων των τριών Μάγων, τα οποία φυλάσσονται ως πολύτιμος θησαυρός εις την Ιεράν Μονήν σας και κατά καιρούς προβάλλονται εις προσκύνησιν υπό των χριστιανών, ανά τας Ιεράς Μητροπόλεις της πατρίδος μας, ως ιδιαιτέρα ευλογία του Θεού και της αδελφότητός Σας προς αυτούς.
Διά την ικανοποίησιν του αιτήματος αυτού και προς καθαγιασμόν της νήσου και των κατοίκων αυτής, απευθύνομαι προς εσάς με την παράκλησιν να αποφασίσετε, ως εκ της θέσεώς Σας, διά την πραγμάτωσιν του εν λόγω αιτήματος, ούτως ώστε και οι κάτοικοι της νήσου και συμπατριώται Σας να προσκυνήσουν τα Τίμια Δώρα και να λάβουν την χάριν και την ευλογίαν του εν Σπηλαίω τεχθέντος Ιησού Χριστού.
Ως ημέρας αφίξεως, παραμονής και αναχωρήσεως από την νήσον μας των Τιμίων Δώρων και της συνοδείας αυτών ωρίσαμεν ημέρας εις τας οποίας συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ελευθερίου, κατά την οποίαν πανηγυρίζει ο εν λόγω Ιερός Ναός.
Ήτοι ημέρα αφίξεως η 13η Δεκεμβρίου. Ημέρα αναχωρήσεως η 16η Δεκεμβρίου.
Έν αναμονή της απαντήσεώς Σας, διατελούμεν,
Μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ''

Εις απάντησιν του εγγράφου αυτού ελάβομεν την κάτωθι επιστολήν της εν λόγω Ιεράς Μονής:

''Σεβασμιώτατε,
Την αγίαν Υμών δεξιάν ευλαβώς ασπαζόμεθα.
Ελάβομεν προ ημερών την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1138 από 26ης παρελθόντος μηνός επιστολήν Υμών, διά της οποίας διαβιβάζοντες αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αργοστολίου της Ιεράς Υμών Μητροπόλεως, αναφέρεσθε εις την αυτόθι μεταφοράν επί διάστημα τεσσάρων ημερών, των εν τη Ιερά ημών Μονή απ' αιώνων ευλαβώς φυλαττομένων Παντίμων Δώρων, των τω Δεσπότι Χριστώ προσφερθέντων, παρά των σοφών Μάγων της Ανατολής.
Επί την απάντησιν αυτής ήκοντες, γνωρίζομεν τη Υμετέρα Σεβασμιότητι, ότι αποφάσει της Γεροντικής Συνάξεως της Ιεράς ημών Μονής, και της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, θα ανταποκριθώμεν εις το ευλαβές αίτημα Υμών και του λογικού Υμών ποιμνίου και ούτω κατά τας αναφερθείσας ημερομηνίας, μεθ' ετέρων πατέρων της Ιεράς ημών Μονής, θα μεταφέρωμεν τα άγια κειμήλια εις τον άνω Ιερόν Ναόν, προς προσκύνησιν και αγιασμόν του λαού του Θεού.
Επί δε τούτοις,
Επικαλούμενοι την αγίαν αρχιερατικήν ευχήν Υμών εφ' ημάς και επί πάσαν την εν Χριστώ αδελφότητα ημών, ασπαζόμεθα και αύθις την αγίαν δεξιάν της Υμετέρας Σεβασμιότητος και διατελούμεν μετά βαθυτάτου σεβασμού.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Αγίου Παύλου
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ''

Επικολούθησε Εγκύκλιος της Ιεράς Μητροπόλεως προς τον κλήρον και τους ευσεβείς Χριστιανούς της νήσου, την οποίαν και παραθέτομεν:

''Με συγκίνησιν και ικανοποίησιν σας γνωρίζω ότι, την 13ην Δεκεμβρίου θα καταφθάσουν εις την νήσον μας τα πάντιμα Δώρα τα προσφερθέντα υπό των τριών Μάγων εις τον Δεσπότην Χριστόν, χρυσός και λίβανος και σμύρνα και θα εκτεθούν εις προσκύνησιν υπό των κατοίκων της νήσου μας, το πρώτον εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ελευθερίου Αργοστολίου και τούτο διότι το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού συνέλαβε την ιδέα και εισηγήθη εις εμέ να απευθυνθώ εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, εις την οποίαν ως πολύτιμοι θησαυροί από αιώνων φυλάσσονται.
Το αίτημά μας αυτό έγινε δεκτό από την Γεροντικήν Σύναξιν της εν λόγω Ιεράς Μονής και την κοινότητα του Αγίου Όρους και διά τον λόγον ασφαλώς ότι, Ηγούμενος αυτής είναι ο γνωστός εις όλους μας και εκ του χωρίου Χαυδάτων Ληξουρίου καταγόμενος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παρθένιος Μουρελάτος.
Κατόπιν τούτου από την Ιεράν Μητρόπολίν μας θα εκδοθή πρόγραμμα υποδοχής παραμονής και προσκυνήματος αυτών από τον Κλήρον και τον λαόν της Μητροπόλεώς μας.
Λίγα λόγια διά την Ιστορίαν των κειμηλίων τούτων του χριστιανισμού θα ήθελα να σας γράψω διά να γνωρίζετε ως Χριστιανοί διά τα Τίμια Δώρα των Μάγων διά τα οποία πολύς λόγος γίνεται εις την ζωήν της Εκκλησίας μας.
Σπουδαίον γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου μας είναι η προσκύνησις των Μάγων εις το Σπήλαιον της Βηθλεέμ και η προσφορά δώρων όπως εσυνηθίζετο τότε εις την Γέννησιν κάθε Βασιλιά.
Τα Δώρα αυτά όπως γνωρίζουμε από παιδικής ηλικίας ήταν χρυσός και λίβανος και σμύρνα.
Σήμερα, ύστερα από τόσους αιώνες ο χρυσός διασώζεται υπό μορφήν 28 επιμελών σκαλισμένων πλακιδίων διαφόρων σχημάτων.
Ο λίβανος και η σμύρνα διατηρούνται εις μίγμα με την μορφήν 75 σφαιριδίων μεγέθους μικράς ελιάς.
Φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια εις το σκευοφυλάκιον της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου και ένα μέρος αυτών τίθεται εις προσκύνησιν εις το Άγιον Όρος ή μεταφέρονται εις τον κόσμον προς αγιασμόν όπως και εις την ιδικήν μας περίπτωσιν.
Η Παναγία μας, αδελφοί μου, είχε ασφαλώς άμεσον σχέσιν όχι μόνο με τα όσα είδε και ήκουσε από τον Χριστόν αλλά και με όσα είχαν σχέσιν με αυτόν.
Η Παναγία μας λοιπόν κατά την παράδοσιν και ολίγον προ της Κοιμήσεώς της παρέδωσε μαζί με την Εσθήτα και την Τιμία ζώνη της εις την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και τα Τίμια Δώρα των Μάγων τα οποία της ανήκαν.
Εις τα Ιεροσόλυμα παρέμειναν μέχρι το 400 περίπου μ. Χ. όταν ο Αυτοκράτωρ Αρκάδιος τα μετέφερε εις την Κωνσταντινούπολιν προς αγιασμόν του λαού όπου και παρέμειναν μέχρι της πρώτης Αλώσεως της Πόλεως από τους Φράγκους το έτος 1204.
Αργότερα και για 40 χρόνια δια λόγους ασφαλείας μετεφέρθησαν εις την Νίκαια της Βιθυνίας, την προσωρινήν πρωτεύουσα του Βυζαντίου, επεστράφησαν δε εις την Κωνσταντινούπολιν επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου όπου παρέμειναν μέχρι της υποδουλώσεώς της, το 1453.
Μετά την Άλωσιν η ευλαβής χριστιανή μητέρα του Μωάμεθ του Πορθητού, η Μάρω, τα μετέφερε αυτοπροσώπως εις Άγιον Όρος και εις την Ιεράν Μονήν του Αγίου Παύλου επειδή ο πατέρας της, Γεώργιος ο Βασιλεύς της Σερβίας είχε κτίσει το καθολικόν της Ιεράς Μονής προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
Κατά την αγιοριτικήν παράδοσιν καθώς η μητέρα του Μωάμεθ ανέβαινε από το λιμάνι του Αγίου Παύλου, η Κυρία Θεοτόκος με υπερφυσικόν τρόπον την εμπόδισε να ανέβη και να πλησιάση την Μονήν διά να μην παραβιάση το άβατον του Αγίου Όρους.
Αυτή υπήκουσε και παρέδωσε ταπεινά και αδιαμαρτύρητα τα Τίμια Δώρα εις τους ευλαβείς μοναχούς, οι οποίοι έστησαν εις το σημείον αυτό της παρουσίας της Παναγίας, έναν Σταυρόν ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερον και λέγεται '' Σταυρός της Βασιλίσσης '' και κιόσκι.
Το δε επίσημον έγγραφον που ονομάζεται Σουλτανικό φιρμάνι και που αναφέρει τις σχετικές πληροφορίες παραδόσεως των Τιμίων Δώρων φυλάσσεται εις το Αρχείον της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου.
Εμείς αδελφοί μου, έχουμε ανάμεσά μας ως πολύτιμο θησαυρό το άφθαρτο και αναλλοίωτο Σκήνωμα του Αγίου μας, όμως οι Χριστιανοί αντιλαμβάνεσθε την σημασίαν και την αξίαν των Δώρων εκείνων που οι τρεις Μάγοι προσέφεραν εις το θείον Βρέφος και πόση ψυχική και πνευματικήν αγαλλίασιν θα δοκιμάσουμε όταν θα ευρίσκωνται εις το νησί μας.
Διά τούτο προσκαλώ όλους τους κατοίκους της νήσου μικρούς και μεγάλους να προσέλθουν και να προσκυνήσουν τα Τίμια Δώρα, εν όψει και των Μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων.
Η ωφέλεια διά όλους μας θα είναι μεγίστη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ''


Η Ιερά Μητρόπολις κατήρτησε πρόγραμμα παραμονής των Τιμίων Δώρων εις την νήσον μας, το οποίον έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
4.00 π.μ. Λιτάνευσις των Τιμίων Δώρων από τό παρεκκλήσιον του Μητροπολιτικού Μεγάρου Αγ. Χαραλάμπους καί διά των οδών Ευαγγέλου Μπασιά - Βύρωνος - Ελευθερίου Βενιζέλου, εις τον Ι.Ν. Αγ. Ελευθερίου.
Δοξολογία, προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις.
6.00 μ.μ     Εσπερινός
9.00 - 1.30 μ.μ
Αγρυπνία
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
7.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Αγ. Ελευθερίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.00 μ.μ Εσπερινός και παράκλησις Αγ. Ελευθερίου
9.00 - 1.30 μ.μ Αγρυπνία

Κατά το τριήμερο αυτό θα είναι συνεχής η προσκύνησις των Τιμίων Δώρων από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
3.30 π.μ. Εσπερινός
5.00 π.μ. Μεταφορά και υποδοχή τών Τιμίων Δώρων εις την Ιερά Μονή Κορωνάτου όπου θα εκτεθούν εις προσκύνησιν των κατοίκων του Δήμου Παλλικής.
9.00 μ.μ. Αγρυπνία προς τιμήν Αγ. Διονυσίου Ζακύνθου.
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8.00 π.μ. Ιερά Μονή Κορωνάτου, Θ. Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8.00 π.μ. Μεταφορά Τιμίων Δώρων εις τον Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων, τόπου καταγωγής του Ηγουμένου.
Θ. Λειτουργία
Αναχώρησις των Τιμίων Δώρων

Επίσης απέστειλε ιδιαίτερον έγγραφον προς τας Διευθύνσεις της Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως, το οποίον έχει ως εξής:

''Κύριοι,
Η Τοπική Εκκλησία της νήσου μας κατόπιν ενεργειών της, επέτυχε την μεταφοράν εις την νήσον μας εξ' Αγίου Όρους και από την Ιεράν Μονήν του Αγίου Παύλου, της οποίας Ηγούμενος είναι ο εκ Ληξουρίου καταγόμενος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παρθένιος Μουρελάτος, των Τιμίων Δώρων, χρυσός, λίβανος και σμύρνα, και εις την οποίαν από αιώνων φυλάσσονται, τα οποία οι τρεις Μάγοι εξ' Ανατολών προσέφεραν εις το θείον Βρέφος της Βηθλεέμ και τα οποία θα παραμείνουν εις την νήσον μας, από 13ης έως 16ης Δεκεμβρίου εις το Αργοστόλιον και θα εκτεθούν εις προσκύνησιν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ελευθερίου και από 16ης έως 18ης Δεκεμβρίου εις το Ληξούριον εις την Ιεράν Μονήν Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου.
Διά την Ιστορίαν των Τιμίων Δώρων σας επισυνάπτομεν σχετικήν εγκύκλιόν μας ως και πρόγραμμα της εδώ παρουσίας και παραμονής των.
Όλοι μας από μικράς ηλικίας γνωρίζομεν περί της προσκύνησης των Μάγων προς το θείον Βρέφος και την προσφοράν των Τιμίων Δώρων χρυσόν, λίβανον και σμύρνα, επαναλαμβανομένου του γεγονότος τούτου, όχι μόνον διά των ύμνων της Εκκλησίας αλλά και με τα κάλανδα που ψάλλουν τα παιδιά μας κατά την εορτή των Χριστουγέννων.
Αντιλαμβάνεσθε ότι, η παρουσία των Τιμίων Δώρων είναι ένα ιστορικό γεγονός των ημερών μας εις την νήσον μας και επειδή τα παιδιά μας ήδη έχουν πληροφορηθεί το γεγονός θα πρέπη να τα βοηθήσουμε και να ιδούν και να προσκυνήσουν αυτά.
Θα είναι λοιπόν καλόν και ωφέλιμον, αντί εκδρομής των μαθητών των σχολείων της νήσου μας να προγραμματισθή η προσκύνησις των Τιμίων Δώρων, κάτι το οποίον θα μείνη χαραγμένο εις την μνήμην των διά όλην την ζωήν των.
Διά το λεπτομερέστερον πρόγραμμα εκκλησιασμού των Σχολείων διά την τάξιν προς διευκόλυνσιν αυτών, παρακαλούμεν να επικοινωνήσουν τα Σχολεία με την Ιεράν Μητρόπολιν εις το τηλέφωνον 2671022231 διά τον καταρτισμόν προγράμματος.
Κύριοι Διευθυνταί, δεν θέλω να πιστέψω ότι, εν ονόματι της ελευθερίας και των Σχολικών προγραμμάτων θα ευρεθούν καθηγηταί που θα στερήσουν αυτής της ευλογίας του Θεού προς τα παιδιά μας και της χαράς που θα αισθανθούν προσκυνούντες τα Τίμια Δώρα των Μάγων.
Αναμένομεν τας ενεργείας Σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ''

Απεστάλη δε ιδιαιτέρα Εγκύκλιος προς την μαθητιώσαν νεολαίαν της νήσου μας, η οποία έχει ως εξής:

''Αγαπητό μου παιδί,
Σε όλη σου την ζωή θα θυμάσαι ότι όταν ήσουν μαθητής στο νησί σου ήλθαν τα Τίμια Δώρα, ο Χρυσός, ο Λίβανος και τα Σμύρνα από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους όπου φυλάσσονται και με το σχολείο σου πήγες και τα προσκύνησες. Θα ζήσης λοιπόν αυτό που από μικρό παιδί ψάλλεις στα κάλανδα των Χριστουγέννων, δηλαδή την προσκύνησιν των Μάγων και τα δώρα που προσέφεραν στον Χριστό.
Λίγα λόγια θα σου γράψω για να μάθεις πως διεσώθησαν είκοσι αιώνες τώρα, οι θησαυροί της πίστεώς μας.
Τα Τίμια Δώρα τα είχε πάντα μαζί της η Παναγία μας. Έτσι δεν κάνει κάθε μάνα για το παιδί της; Πριν φύγει από την ζωή αυτή τα παρέδωσε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Το έτος 400 μ. Χ. ο Αυτοκράτωρ Αρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη δια Αγιασμό του λαού του που παρέμειναν μέχρι το 1204 Α' Άλωση από τους Λατίνους, Μετά και για 40 χρόνια μεταφέρθηκαν στην Νίκαια της Βιθυνίας, στην νέα πρωτεύουσα του Βυζαντίου όπου και επεστράφησαν μέχρι το 1453 που χάσαμε όπως ξέρεις την Κωνσταντινούπολη.
Η μητέρα τότε του Μωάμεθ του Πορθητή, που λεγόταν Μάρω και που ήταν Χριστιανή τα μετέφερε στο Άγιο Όρος για να φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου που ο πατέρας της, βασιλιάς Γεώργιος της Σερβίας, είχε κτίσει τον κεντρικό Ναό του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ξέρεις ότι στο Άγιο Όρος δεν πηγαίνουν γυναίκες, είναι άβατο και δι' αυτό η Μάρω σε κάποια τοποθεσία που σήμερα λέγεται Σταυρός ή Κιόσκι της Βασίλισσας, παρέδωσε στους Μοναχούς με επίσημο έγγραφο σουλτανικό φιρμάνι, που φυλάσσεται μέχρι σήμερα τα Τίμια Δώρα.
Διάβασε τώρα να μάθεις πώς διασώζονται.
Ο χρυσός σε 28 σκαλισμένα πλακίδια διαφόρων σχημάτων, ο λίβανος και σμύρνα διατηρούνται σε μίγμα με την μορφή 72 σφαιριδίων μεγέθους μικράς ελιάς.
Αυτά θα προσκυνήσουμε αυτές τις ημέρες όλοι μας και αυτά σου γράφω για να βεβαιωθείς ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο και όλα τα γεγονότα της ζωής Του είναι ιστορικά αληθινά γεγονότα.
Σου εύχομαι καλή φώτιση, καλή πρόοδο, και καλά Χριστούγεννα.

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΟΥ
Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ''

Ούτω, την 4ην απογευματινήν της 13ης Δεκεμβρίου, ημέραν Παρασκευήν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων, συνοδευόμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως και άλλων κληρικών και του Δημάρχου Σάμης, υπεδέχθησαν τα Τίμια Δώρα εις το λιμάνι της Σάμης και προ του Μητροπολιτικού κτιρίου εις το Αργοστόλι έγινε η επίσημος υποδοχή, παρουσία εκπροσώπων των αρχών της νήσου, κληρικών, πολλών χριστιανών και παιανιζούσης της μουσικής μπάντας του Δήμου ελιτανεύθησαν μέχρι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αργοστολίου. Εγένετο Δοξολογία και αντηλλάγησαν προσφωνήσεις, άρχισε δε η προσκύνησις των Τιμίων Δώρων μέσα σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα. Επηκολούθησαν οι εκδηλώσεις του προγράμματος. Εντυπωσιακή προσέλευσις των χριστιανών και πλέον συγκινητική και εντυπωσιακή προσέλευσις της μαθητιώσης νεολαίας κάθ' όλην την διάρκειαν της ημέρας της Δευτέρας, όπως είχε ορισθεί.
Περί την 4ην απογευματινήν μετεφέρθησαν υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, εις την Ιεράν Μονήν Κορωνάτου, προ της οποίας εγένετο επίσημος υποδοχή από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου, του Δημάρχου του Δήμου Παλλικής και άλλων εκπροσώπων των αρχών της πόλεως και άλλων χριστιανών. Εγένετο Δοξολογία, επικολούθησε Εσπερινός και άρχισε το προσκύνημα.
Την επομένην ημέραν, προσήλθον εις προσκύνησιν των Τιμίων Δώρων μαθηταί και μαθήτριαι του Γυμνασίου Ληξουρίου και του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Αγίας Θέκλης.
Ακολούθως μετεφέρθησαν εις τον Ιερόν Ναόν των 12 Αποστόλων διαμερίσματος Χαυδάτων, απ' όπου κατάγεται ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους π. Παρθένιος Μουρελάτος και την επομένην, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας, συνοδευόμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως π. Γερασίμου Φωκά και άλλων κληρικών, μετέβη εις το αεροδρόμιον, προσεκύνησε και πάλιν αυτά και προέπεμψε τους μεταφέροντας Μοναχούς εις το ταξίδιον προς Αθήνας και την εις την Ιεράν Μονήν του Αγίου Παύλου επιστροφήν αυτών.
Εις την νήσον μας, μέσα εις τον απόηχον των όσων έλαβον χώρα κατά την παρουσίαν των Τιμίων Δώρων των 3 Μάγων, κατά την προσκύνησιν του Βρέφους της Βηθλεέμ, εορτάσθη με περισσοτέραν ψυχικήν γαλήνην και πνευματικήν αναβάθμησιν, η εορτή της Θείας Επιφανείας εν τω κόσμω του Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού. Πιστεύομεν ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα σταθή επ' αρκετόν ενώπιον του αξιολόγου αυτού γεγονότος της ιστορίας της νήσου μας και θα καταγράψη τούτο εις την ιστορίαν της Τοπικής Εκκλησίας. Ωστόσον, κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι αλλά και οι Κεφαλλήνες της διασποράς οι οποίοι παρηκολούθησαν μέσω των ΜΜΕ τα γεγονότα, δοξάζουμε και ευλογούμε τον Πανάγαθον Θεόν, τον Ενανθρωπήσαντα υπέρ της σωτηρίας ημών.© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr