ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ »  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι.Μ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ (30-11-2002)

Κατάσπαρτος είναι η νήσος της Κεφαλληνίας από Ιερά Σεβάσματα των κατοίκων αυτής, έκφρασις της προς τον Θεόν αυτών πίστεως και προς την Αγιωτάτην του Χριστού Εκκλησίαν και προ αυτών οι επισκέπται της νήσου μένουν έκπληκτοι.
Παρ' όλα τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των κατά καιρούς σεισμών και ιδιαιτέρως των σεισμών του 1953, πάμπολλα Ιερά σεβάσματα και Εκκλησιαστικά κειμήλια διεσώθησαν, τα οποία όμως έχουν ανάγκη συντηρήσεως και διαφυλάξεως αλλά και προβολής αυτών διά να υπενθυμίζουν εις τις επερχόμενες γενεές το ένδοξον θρησκευτικόν και εκκλησιαστικόν παρελθόν της νήσου.
Ενώπιον αυτής της πραγματικότητος ευρισκόμενοι, από το έτος 1986, ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων εδημιούργησε εργαστήριον συντηρήσεως Ιερών κειμηλίων και μετέτρεψε εις Εκκλησιαστικόν Μουσείον τον προσεισμικόν Ιερόν Ναόν της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς, κάτω από την διεύθυνσιν του κ. Κωνσταντίνου Στάβερη, έχοντος τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διά την εργασίαν αυτήν.
Η ικανοποιητική λειτουργία του τε εργαστηρίου και του Μουσείου, οδήγησαν τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην να αναλάβη την ανέγερσιν νέου κτιρίου, σύγχρονου, διά τους σκοπούς αυτούς. Εις τον αρχιτέκτονα μηχανικόν κ. Γεράσιμον Βασιλάτον ανετέθη η εκπόνησις της μελέτης της ανεγέρσεως του κτιρίου, η οποία μετ' επαίνων ενεκρίθη από την καλλιτεχνικήν επιτροπήν του Υπουργείου Πολιτισμού με Πρόεδρον τον κ. Ζήαν και την αρμόδιαν υπηρεσίαν της ναοδομίας με την χρηματοδότησιν του έργου από την Ιεράν Μονήν Αγίου Ανδρέου, διά χρημάτων προερχομένων εξ' εκποιήσεως αγροκτημάτων της Ιεράς Μονής και εντός πενταετίας το έργον αποπερατώθη με την συνεργασίαν της 6ης εφορίας βυζαντινών αρχαιοτήτων με έδραν την Πάτραν, απεφασίσθη δε να τελεσθούν τα εγκαίνια την 30ην Νοεμβρίου, εορτήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου, κατά την οποίαν πανηγυρίζει.
Προς τον σκοπόν αυτόν εγνωστοποιήθη το γεγονός εις την Διαρκήν Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, με έγγραφον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, το οποίον έχει ως εξής:

''Ευλαβώς προαγόμεθα να αναφέρωμεν Υμίν ότι, κατόπιν πολλών κόπων και προσπαθειών επί μίαν πενταετίαν αποπερατώθη η ανέγερσις του νέου κτιρίου του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ημών εις χώρον εντός του περιβόλου της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου Περατάτων.
Τα αρχιτεκτονικά σχέδια εκπονηθέντα υπο του αρχιτέκτονος Μηχανικού κ. Γερασίμου Βασιλάτου, ενεκρίθησαν υπό της καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοιαύτης Ναοδομίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δια χρημάτων κυρίως εξ' εκποιήσεως ακινήτου περιουσίας της Ιεράς Μονής.
Μετά χαράς και ικανοποιήσεως ανεφέρομεν τούτο Υμίν και παρακαλούμεν ει δυνατόν, κατά την ημέραν των εγκαινίων την 30ην Νοεμβρίου, εορτήν του Αγίου Ανδρέου καθ' ην πανηγυρίζει και η Ιερά Μονή να εκπροσωπηθή και η Ιερά Σύνοδος.
Επειδή το έργον εγένετο και υπό την επίβλεψιν και συμπαράστασιν του Υποργείου Πολιτισμού, μέσω και της 6ης Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτητων καθηκόντως προσεκαλέσαμεν και τον νυν Υπουργόν Πολιτισμού κ. Ευάγγελον Βενιζέλον μετά του οποίου εκ της εν Θεσσαλονίκη προϋπηρεσίας ημών διατηρούμεν φιλικούς δεσμούς.

Μετά βαθυτάτου Σεβασμού
O MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ''

Παρόμοιον έγγραφον απεστάλη και εις τον Υπουργόν Πολιτισμού κ. Ευάγγελον Βενιζέλον, το οποίον έχει ως εξής:

''Aγαπητέ μοι κ. Υπουργέ
Χαίρετε και υγιαίνετε πάντοτε με την βοήθειαν του Θεού.
Έχοντας πλήρη επίγνωσιν των καθηκόντων και των υποχρεώσεών Σας, λόγω των θέσεων των οποίων κατέχετε και υπηρετείτε το κοινωνικόν σύνολον, επικοινωνώ μαζύ Σας δια να Σας γνωρίσω από την νήσον της Κεφαλληνίας ότι, βάσει μελέτης εγκεκριμμένης από το Υπουργείον Πολιτισμού και σε συνεργασία με την 6ην Εφορείαν Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πατρών, η Τοπική Εκκλησία απέκτησε Εκκλησιαστικόν Μουσείον εις τον περίβολον της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου εις το οποίον έχουν συγκεντρωθεί πολύτιμοι θησαυροί της Εκκλησίας, μετά μάλιστα από τους φοβερούς σεισμούς του έτους 1953.
Μετά από τους κόπους και προσπαθείας πέντε ετών αποπερατώθη το έργον και τα εγκαίνεια αυτού πρόκειται να πραγματοποιηθούν την 30ην Νοεμβρίου ημέραν Σάββατον και ώραν 12ην μεσημβρινήν.
Επειδή πρόκειται περί αξιολόγου και σημαντικού έργου δια την νήσον της Κεφαλληνίας, το οποίον εγένετο τη συνεργασία της Τοπικής Εκκλησίας και του Υπουργείου, του οποίου και προϊστασθε, Σας προσκαλούμε να παραστείτε εις τα εγκαίνια, εάν βέβαια επιτρέπουν τούτο αι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά Σας, φιλοξενούμενος της Ιεράς Μητροπόλεως.
Η παρουσία Σας θα λαμπρύνη την εκδήλωσιν αυτήν της Τοπικής Εκκλησίας μας αλλά θα δοθή και η ευκαιρία εις τους κατοίκους της νήσου και τους άρχοντας αυτής να Σας ιδούν εκ του πλησίον και να εκδηλώσουν τα προς το πρόσωπόν Σας αισθήματα αυτών.
Περισσότερον παντός άλλου θα χαρή η ταπεινότης μου, διότι εκ της αναστροφής μας αυτής θα αναμνησθώμεν παλαιών ημερών, όταν υπηρετούσα εις την γενέτειράν Σας, την ωραία Θεσσαλονίκην από σημαντικάς θέσεις της Τοπικής Εκκλησίας (1954 - 1971), η οποία προς το τέλος ήτο δι' εμέ δραματική λόγω των γεγονότων της εποχής εκείνης, τα οποία και εσείς εζήσατε εκ του σύνεγγυς.
Χαρά λοιπόν και ικανοποίησιν θα δοκιμάσω εκ της αποδοχής της προσκλήσεώς μου.
Εις περίπτωσιν δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς Σας, δεν θα δυνηθήτε να ανταποκριθήτε εις την πρόσκλησιν μας αυτήν, παρακαλώ να τύχω ενός μηνύματός Σας, το οποίον και θα αναγνώσω την ώραν της τελετής.
Εν αναμονή απαντήσεώς Σας, διατελώ,

ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ''

Έγγραφον απεστάλη εις την διεύθυνσιν της 6ης εφορίας βυζαντινών αρχαιοτήτων, το οποίον έχει ως εξής:

''Επισυνάπτω εις το παρόν έγγραφον ημέτερα έγγραφα προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον Υπουργόν Πολιτισμού κ. Ευάγγελον Βενιζέλον, ανακοινούντες την αποπεράτωσιν του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ημών εις τον χώρον της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου δαπάναις της Ιεράς Μονής και βάσει των σχεδίων των εγκριθέντων υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ναοδομίας της Εκκλησίας της Ελλάδος πάντοτε με την επίβλεψιν της Υπηρεσίας σας και δη της κ. Ρηγάκου, καλούντες αυτούς να παραστούν εις τα εγκαίνεια τα οποία ωρίσαμεν την 30ην Νοεμβρίου ημέραν Σάββατον και 12ην μεσημβρινή.
Ευχαριστούντες δια την μέχριν τούδε συνεργασία μας εις το εν λόγω έργον καλούμεν επισήμως να εκπροσωπηθή εις την τελετήν των εγκαινείων και η υπηρεσία σας.

O MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ''

Η Ιερά Σύνοδος απήντησε με το εξής έγγραφόν της, ορίσασα και εκπρόσωπόν της τον Συνοδικόν Μητροπολίτην Μηθύμνης κ. Χρυσόστομον:

''Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,
Συνοδική αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 6ης οδεύοντος μηνός Νοεμβρίου ε.ε. και εις απάντησιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 1333/21.10.2002 υμετέρου εγγράφου, δι' ου αναφέρετε τη Ιερά Συνόδω την αποπεράτωσιν της ανεγέρσεως του νέου κτιρίου του Εκκλησιαστικού Μουσείου της καθ' υμάς Ιεράς Μητροπόλεως και ανακοινούτε Αυτήν την επικειμένην τέλεσιν των Εγκαινείων αυτού, τη 30η οδεύοντος μηνός Νοεμβρίου ε. ε., καθ' ην πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέου Περατάτων, εντός του περιβόλου της οποίας ανηγέρθη το εν λόγω Μουσείον, επιθυμούμεν ίνα εκφράσωμεν υμίν τας ολοθύμους συγχαρητηρίους ευχάς της Ιεράς ημών Συνόδου, εκφραζούσης τον δίκαιον έπαινον της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, δια πάνθ' όσα κεκοπιάκατε προς πραγματοποίησιν του μεγαλοπνόου και σπουδαιοτάτου τούτου έργου, όπερ θέλει συμβάλει τα μέγιστα εις την πνευματικήν πρόοδον και ωφέλειαν πάντων των επισκεπτών αυτού.
Ως προς το υμέτερον αίτημα δια την συμμετοχήν εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου εις τας ως είρηται εκδηλώσεις, γνωρίζομεν υμίν ότι ωρίσθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος, ότι και θα μεταφέρη τας ευχάς και ευλογίας Αυτής.
Επι δε τούτοις, συγχαίροντες και αύθις τη υμετέρα Σεβασμιότητι και κατασπαζόμενοι αυτήν εν Κυρίω, διατελούμεν μετ' αγάπης.

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ''

Ο δε Υπουργός Πολιτισμού μη δυνάμενος να παρευρεθή απέστειλλε χαιρετιστήριον μήνυμα.
Η Ιερά Μητρόπολις κατήρτησε το σχετικόν πρόγραμμα των εγκαινίων, το οποίον παρουσίασε ο Διευθυντής του Μουσείου την ώραν των εγκαινίων, τα οποία και εγένοντο μετά την πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν της εορτής του Αγίου Ανδρέου, εις την οποίαν και προεξήρχε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος.
Προηγουμένως η Ιερά Μητρόπολις απέστειλε εγκύκλιον προς τους ευλαβεστάτους εφημερίους, τας οσιοτάτας μοναχάς και τον ευσεβή λαόν της νήσου, διά το γεγονός και η οποία έχει ως εξής:

''Οι μεγαλύτεροι από εσάς γνωρίζετε καλά το μεγαλείον της προσεισμικής εποχής της νήσου μας με τα υπέροχα Εκκλησιαστικά κειμήλια, πολλά των οποίων η ιδική σας πίστις προς τον Θεόν και η αγάπη σας προς την Εκκλησίαν διέσωσαν, ιδαιτέρως μέσα εις τον Εκκλησιαστικόν χώρον.
Έτσι μία από τις πρώτες μέριμνες και φροντίδες ως Ποιμενάρχου σας ήταν η περισυλλογή, η διαφύλλαξις και η έκθεσις αυτών και προς τον σκοπόν αυτόν επιδιώξαμεν την ανέγερσιν ενός κτιρίου εις τον χώρον της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου αφού προσωρινώς μετατρέψαμεν εις Μουσείον τον προσεισμικόν Ιερόν Ναόν, ο οποίος επιτυχώς λειτουργεί μέχρι σήμερον.
Μετά από προσπάθειες πέντε ετών το νέον μουσείον της Ιεράς Μητροπόλεως αποπερατώθη με δαπάνες και μόνον της Ιεράς Μονής από τα κτήματα που επώλησε νομοτύπως και συν Θεώ, εφθάσαμε εις την ημέραν των εγκαινείων, τα οποία θα γίνουν μετά πάσης μεγαλοπρεπείας την ημέραν της Πανηγύρεως της Ιεράς Μονής την 30ην Νοεμβρίου και ώραν 12ην μεσημβρινήν με την συμμετοχήν εκπροσώπων των Αρχών της νήσου μας, οι οποίοι έχουν προσκληθεί ιδιαιτέρως.
Εις την Ιεράν Μονήν θα τελεσθή Πανηγυρική θεία λειτουργία επι τη εορτή του Αγίου Ανδρέου, προστάτου αυτής και εν συνεχεία θα τελεσθή η ακολουθία των εγκαινείων του νέου κτιρίου.
Εις την μεγάλην Τραπεζαρίαν της Ιεράς Μονής θα επακολουθήση δεξίωσις μπουφές - σελφ σέρβις δια όλους τους Χριστιανούς που θα προσέλθουν εις την Ιεράν Μονήν.
Είναι μια ιδιαιτέρα ημέρα δια την Ιστορίαν της Ιεράς Μονής αλλά και δια ολόκληρον την νήσον μας η απόκτησις Εκκλησιαστικού Μουσείου και ως Ποιμενάρχης σας, σας παρακαλώ να προσέλθετε εις την Ιεράν Μονήν δια να τιμήσετε τον Άγιον Ανδρέαν και το γεγονός της ενάρξεως λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως. Εις το Αργοστόλι θα λειτουργήση ένας μόνον Ιερός Ναός και από τον σταθμόν των ΚΤΕΛ θα υπάρχη τακτική συγκοινωνία μετ' επιστροφής.

O MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ''

Καλαίσθητες αφίσες του κτιρίου ετοιχοκολλήθησαν εις Ναούς πόλεων και χωρίων και ιδιαίτερες προσκλήσεις απεστάλλησαν εις τους εκπροσώπους των αρχών της νήσου και τους ευσεβείς Χριστιανούς. Ούτω, μετά την Θείαν Λειτουργίαν περί την 12ην μεσημβρινήν, της εορτής του Αγίου Ανδρέου, κατά την οποίαν πανηγυρίζει η εν λόγω Ιερά Μονή, εσχηματίσθη πομπή η οποία κατηυθύνθη εις τον χώρον προ του εγκαινιαζομένου Μουσείου.
Ο διευθυντής του Μουσείου κ. Κωνσταντίνος Στάβερης, καλωσορίζει τους παρευρισκομένους κάνοντας ιδιαίτερην μνείαν της παρουσίας του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου και τους άλλους εκπροσώπους των αρχών της νήσου, τους κληρικούς, τας μοναχάς και τον λαόν του Θεού. Καλεί τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μηθύμνης να απευθύνη χαιρετισμόν και τας ευχάς και ευλογίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου και των λοιπών μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αυτής της περιόδου.
Ακολουθεί η ανάγνωση του μηνύματος της Ιεράς Συνόδου και του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου και καλούνται να απευθύνουν χαιρετισμόν ο βουλευτής της νήσου και Υφυπουργός Αναπτύξεως κ. Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο Νομάρχης κ. Διονύσιος Γεωργάτος και ο Δήμαρχος Λειβαθούς κ. Διονύσιος Μαγουλάς, εις τον Δήμον του οποίου ανήκη το εγκαινιαζόμανον έργον.
Συνεχίζων ο Διευθυντής, εκφράζει τας απείρους ευχαριστίας του εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα, διά την εμπιστοσύνην που του επέδειξε και επιδεικνύει εις το πρόσωπόν του, από το έτος 1988, ότε και του ανέθεσε την διεύθυνσιν του Εκκλησιαστιακού Μουσείου, και εκάλεσε εις το βήμα τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα, διά να απευθύνη χαιρετισμόν.
Ο Σεβασμιώτατος είπε τα εξής:

''Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μηθύμνης κ. Χρυσόστομε, Εκπρόσωπε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αγαπητέ μοι εν Χριστώ αδελφέ.
Ευσεβεστάτη Καθηγουμένη της Ιεράς αυτής Μονής, Ανδριανή Μοναχή, Ευσεβεστάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου μας, Μοναχή Κασσιανή, Ευσεβεστάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου, Χριστονύμφη Μοναχή.
Σεβαστοί Πατέρες, εργάται της τοπικής Εκκλησίας,
Κύριε Βουλευτά, Κύριοι Νομάρχαι, Κύριοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κυρία Γεωργοπούλου Διευθύντρια της 6ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
Κύριοι εκπρόσωποι των Στρατιωτικών, Λιμενικών, Δικαστικών, Αστυνομικών, και Εκπαιδευτικών Αρχών της Νήσου μας,
''Περιούσιε Λαέ του Θεού'', Τίμια Μέλη της Εκκλησίας του Χριστού.
Μετά χαράς σας υποδέχομαι εις την Πανηγυρίζουσα σήμερον Ιεράν αυτήν Μονήν, επί τη εορτή του Αγίου Ενδόξου - Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, του και Προστάτου αυτής και Σας ευχαριστώ, διότι γνωρίζω ότι ευρίσκεσθε εδώ και διά τα εγκαίνια του νέου αυτού υπερόχου αποκτήματος της νήσου μας, το Εκκλησιαστικόν Μουσείον, που εδημιουργήσαμε μέσα σ' αυτόν τον Ιερόν χώρον, αποδεχθέντες την πρόσκλησιν της Τοπικής Εκκλησίας η οποία αισθάνεται χαράν και ικανοποίησιν δι' αυτό το απόκτημά της, το οποίον παραδίδει σήμερον εις επίσημον λειτουργίαν.
Την πρώτην απόφασίν μου της δημιουργίας ως Μουσείου του προσεισμικού Ναού της Ιεράς Μονής, έλαβα όταν αντίκρισα σε μίαν αίθουσαν της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης πενήντα οκτώ τον αριθμόν εικόνες, σκεπασμένες με σεντόνια, και αι οποίαι εφυλάσσοντο εκεί, μετά τα γνωστά γεγονότα και που είχαν διασωθή από τα ερείπια των καταστρεπτικών σεισμών του 1953.
Αυτές τις εικόνες μαζύ με άλλα κειμήλια της Ιεράς Μονής συγκεντρώσαμε εις τον προσεισμικόν Ναόν που ελλειτούργησεν, ως το πρώτον Εκκλησιαστικόν Μουσείον της Νήσου μας.
Ολόκληρος η νήσος της Κεφαλληνίας είναι ένα απέραντον αξιόλογον Μουσείον με πολύτιμους θησαυρούς, θησαυρίσματα και ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, έκφρασις της πίστεως των Κεφαλλήνων προς τον Θεόν και της αγάπης των προς τον τόπον της γεννήσεώς των.
Ιστορικά μνημεία και έργα Εκκλησιαστικής τέχνης ευρίσκονται κατάσπαρτα σε πόλεις και χωρία της νήσου τα οποία πολλές φορές εκινδύνευσαν από τους κατά καιρούς κατακτητάς της νήσου και από τους επανειλημένους σεισμούς με αποκορύφωμα τους σεισμούς του 1953. Από τα ερειπια των τελευταίων σεισμών ανεσύρθησαν υπέροχα έργα που ευρίσκονται φωτογραφημένα εις το υπέροχον έργον του κ. Μαρίνου Κοσμετάτου ''Κεφαλλονιά, ένα μεγάλο Μουσείο'', και των συνεργατών του κ. Γερασίμου Σταματάτου και Γεωργίου Μοσχοπούλου τους οποίους και δεν θα λησμονήσουν αι επερχόμεναι γεννεαί. Πολλά από τα έργα αυτά διεσώθησαν καί εκτίθενται εις το Μουσείον μας.
Προ αυτής της πραγματικότητος και η Τοπική Εκκλησία, επί των ημερών της Ποιμαντορίας μου, απέβλεψεν προς το ένδοξον παρελθόν της νήσου να συντηρήση και να διαφυλάξη τους πολυτίμους θησαυρούς δημιουργώντας αυτό το Μουσείον, δια το οποίον η Ιερα Μονή εδαπάνησε το ποσόν των εκατό εκατομμυρίων δραχμών, χρήματα που προήλθαν από την νομότυπον πώλησιν των κτημάτων της, τα οποία εκινδύνευαν να χαρακτηρισθούν δασικά και να καταπατηθούν από τρίτους.
Είναι ένα έργον όλης της Κεφαλλονιάς και των κατοίκων αυτής πού είναι μέλη τίμια της Εκκλησίας του Χριστού, και παρακαλώ όλους τους κατοίκους της νήσου, εάν έχουν κάποιο κειμήλιον εκκλησιαστικόν εις το σπίτι τους να το φέρουν εις το Μουσείον διά να εκτίθεται εις τους επισκέπτας του και από κάτω θα φέρη και το όνομά τους εις μνημόσυνον αιώνιον, εφ' όσον το Μουσείον θα μείνει για πολλούς χρόνους, ενώ εάν μείνουν εις τα σπίτια τους θα χαθούν ή θα πωληθούν από τους Κληρονόμους των.
Νομίζουμε αδελφοί μου ότι καλόν έργον εποιήσαμεν διά τον τόπον αυτόν.
Απ' αρχής είχα την έμπνευσιν του Θεού να επιστρατεύσω τότε τον εξαίρετον νέον που ηργάζετο εις το Κοργιαλένειον Ίδρυμα, τον κ. Κωνσταντίνον Στάβερην, ο οποίος από τότε έχει την ευθύνην της λειτουργίας του Μουσείου, δοσμένος ψυχή τε και σώματι εις αυτό και ο οποίος εν τω μεταξύ ενυμφεύθη μίαν υπέροχον κοπέλλα η οποία του συμπαρίσταται κατ' άριστον τρόπον, όχι μόνον ως καλός σύζηγος αλλά και ως καλός συνεργάτης του, εις το Μουσείον. Τους ευχαριστώ και διά την κατά πάντα άριστον συνεργασίαν μας, η οποία ασφαλώς θα συνεχισθή και κατά την λειτουργίαν του εγκαινιαζομένου Μουσείου. Ευχαριστίας οφείλων εις το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου και ιδιαιτέρως προς την Καθηγουμένην Αυτού Μοναχήν Ανδριανήν διά τους κόπους εις τους οποίους υπεβλήθησαν καθ' όλην την τελευταίαν πενταετίαν όπου διήρκεσεν η αποπεράτωσις του έργου αυτού.
Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον αξιόλογον Αρχιτέκτονα Μηχανικόν κ. Γεράσιμον Βασιλάτον, ο οποίος εξεπόνησε την μελέτην, η οποία όταν υπεβλήθη εις το Υπουργείον Πολιτισμού διά να εγκριθή, η καλλιτεχνική τότε επιτροπή του Υπουργείου υπό την Προεδρίαν του κ. Ζήα εδέχθη τα συγχαρητήρια της επιτροπής διά το έργον του, τα μέγιστα δε εβοήθησε ως επιβλέπων μηχανικός εις την εκτέλεσιν του έργου, και μου διαφεύγει το πόσες φορές ήλθαμε μαζύ διά να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την εκτέλεσιν του έργου, χωρίς να κρατάμε λογαριασμόν δια την αμοιβήν του. Προσεύχομαι ο Θεός να του ανταποδώση εκατονταπλασίονα.
Εις το πρόσωπον της κ. Γεωργοπούλου Μυρτώς, Διευθύντριας της 6ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εις την Πάτραν, ευχαριστώ το Υπουργείον Πολιτισμού και τας υπηρεσίας της 6ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εις την Πάτραν, όπου με επικεφαλής την Δίδα Ρηγάκου Διαμάντω εβοήθησαν τα μέγιστα με το ιδικόν συνεργείον του Υπουργείου Πολιτισμού και με επικεφαλής τον κ Πατεράκην εβοήθησαν εις το έργον της συντηρήσεως και του στησίματος του Μουσείου.
Δεν εχω κανέναν άλλον να ευχαριστήσω διότι ουδείς άλλος εβοήθησεν το έργον τούτο που είναι καθαρώς έργον Εκκλησιαστικόν, έργον της Ιεράς Μονής του Αγίου Ανδρέου, της Τοπικής Εκκλησίας που εδαπανήθησαν 100.000.000 δρχ. διά την αποπεράτωσίν του.
Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των αρχών της νήσου μας, τους Κληρικούς, τας Μοναχάς και όλους εσάς τους Χριστιανούς, διά την σημερινήν παρουσίαν σας εις το Μοναστήρι αυτό που ήλθατε να τιμήσετε τον Προστάτην αυτού τον Απόστολον Ανδρέαν, αλλά και να παραστήτε εις την τελετήν των Εγκαινίων του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Τοπικής μας Εκκλησίας.
Εύχομαι και προσεύχομαι όλους ο Πανάγαθος Θεός διά των πρεσβειών του Αγίου Ανδρέα να σας εχη καλά και να σας προστατεύη από κάθε κακόν.''

Επικολούθησε η Ακολουθία του Αγιασμού, προεξάρχοντος του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου και εν συνεχεία ο παριστάμενος Υφυπουργός κ. Καλαφάτης έκοψε την κορδέλλαν του Μουσείου και όλοι εισήλθαν εις τους χώρους αυτού.
Επικολούθησαν δύο ιδιαίτερες εκδηλώσεις: Η δεξίωσις του Ναού εις την τραπεζαρίαν της Ιεράς Μονής, σε στυλ μπουφέ σεφ σέρβις και γεύμα δια τους επισήμους, τον κλήρον και τας μοναχάς στις νέες τραπεζαρίες του νέου Ξενώνος της Ιεράς Μονής.
Ούτω, ετελείωσε και η εκδήλωσις αυτή της Ιεράς Μητροπόλεως και ο ιστορικός της Τοπικής Εκκλησίας θα σταθή μετά προσοχής προ του σημαντικού τούτου γεγονότος της Τοπικής Εκκλησίας και βάσει των παρατιθεμένων τούτων στοιχείων θα καταγράψη αυτό εις τας δέλτους της ιστορίας της τοπικής Εκκλησίας. Εμφανής ήτο η ικανοποίησις πάντων διά το γεγονός τούτο και πολλά είχον να διηγούνται απ' όσα έζησαν, δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν.© Copyright imk.gr 2019 - e-mail: :info@imk.gr